Evnen til å bedømme åndene

Flere steder i Bibelen gis det undervisning og veiledning angående de mange forskjellige tjenester i den kristne virksomhet, bl.a. 1Kor 12, Rom 12 og Ef 4.

Jeg vil i denne andakt gjerne nevne en tjeneste som kanskje ikke omtales så ofte i forkynnelsen, men som i meget høy grad er nødvendig i disse tider.  Den står nevnt i 1Kor 12:10, og for sammenhengens skyld siteres følgende: ”… en annen gave til å tale profetisk, en annen gave til å bedømme ånder…”

Og det er meget viktig å legge merke til vers syv i samme kapittel, hvor det står: ”Men Åndens åpenbarelse blir gitt enhver til det som er gagnlig.” Dette understreker tydelig at den enkeltes tjeneste skal være til gagn for de andre – og dermed for sammenholdet i den kristne forsamling.

Når Jesus omtaler de siste tiders tegn bl.a. i Matt 24, da ligger det ham meget på sinne å advare mot falsk og villedende forkynnelse. ”Mange falske profeter skal stå frem, og de skal forføre mange” (v. 11). Og likeså i vers 23-25: ” Om noen da sier til dere: Se, her er Messias, eller der, så tro det ikke! For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig. Se, jeg har sagt dere det på forhånd.”

Hvordan kan vi så vurdere om der er tale om falsk – eller kanskje snarere – usunn forkyndelse? Her skal bare nevnes noen få av kjennetegnene/symptomene:

For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret på dem. (2Tim 4:3)

Stefanus talte meget alvorlig til de jødiske ledere, Apg 7: ” Men da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de skar tenner mot ham.” (v. 54). Dette ble ikke tolerert, man ville rydde ham av veien. Den bibelske forkynnelse ble meget kraftig kritisert!

På samme vis ble Paulus ofte motsagt av forkynnere som fulgte etter ham på de steder hvor han hadde virket med Guds ord.

For om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus, som vi ikke har forkynt, eller om dere får en annen ånd, som dere ikke før har fått, eller et annet evangelium, som dere ikke før har mottatt – da tåler dere det så gjerne. (2Kor 11:4).

Det er meget viktig at vi ikke glemmer disse nevnte formaninger, nettopp med tanke på at det i de siste tider vil forekomme en tiltagende usunn og villedende forkynnelse. Ikke minst på sangens og musikkens område kan dette ofte oppleves. Mange vil ganske visst ikke høre tale om disse ting, men de skal nevnes allikevel. Rytmiske gudstjenester, gospel, drama er bare noen få av de eksempler som mange steder har medvirket til splittelse i kristne forsamlinger.

Det må innrømmes at ovenstående er en meget kortfattet beskrivelse av et meget viktig emne. Derfor vil jeg gjerne anbefale supplerende lening i f.eks. følgende bøker: ”Livets brød” av Øivind Andersen, og andaktsboken ”Daglig brød” av Carl Fr. Wisløff.

Skrevet av Immanuel Fuglsang