Glimt fra Ruts bok

Ruts bok begynner i moll men slutter i dur. Den begynner med hungersnød i Betlehem. Når No’omi etter hvert kommer tilbake til Betlehem sammen med svigerdatteren Rut, er situasjonen forandret. Kornhøsten har begynt. Livet bryter frem på nytt. Gjennom Guds ledelse blir Rut hustru til Boas. De får en sønn som blir farfar til David. Linjene går fra fattigdom og nød til herligheten ved Davids kongstrone. Ja, ennå lenger; vi tenker på den himmelske velsignelsen gjennom Davidssønnen Jesus Kristus.

I forbindelse med hungersnøden i Betlehem drar Elimelek, hans hustru No’omi og deres sønner til Moabs land. Sønnene gifter seg med moabittiske kvinner, Rut og Orpa. Elimelek og sønnene dør der i Moab.

Men så hente det noe.

No’omi brøt opp … og vendte tilbake fra Moabs land. For hun hadde hørt i Moabs land at Herren hadde sett til folket sitt og gitt dem brød.» (Rut 1:6)

Rut følger sin svigermor – og mer enn det – hennes hjerte hadde blitt festet ved Israels Gud.

Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud.» (Rut 1:16).

 

No’omi og Rut kommer til Betlehem og Gud leder det slik at Rut som fremmed får plukke aks på Boas’ åker. Boas var i slekt med No’omi på sin mann Elimeleks side. Når Rut kommer tilbake fra aks-plukkingen har hun med seg rikelig med korn. Da brister No’omi ut: «Velsignet være han som tok seg av deg … Den mannen er en nær slektning av oss, han er en av våre løsere (sv: återlösare).» (2:19-20). Boas tar seg av Rut. Han er hennes løser som forbarmer seg over henne og kjøper henne til sin hustru.

Fortellingen om Boas og Rut gir oss et fantastisk bilde av frelsen, som vår himmelske løser, Kristus, ordnet for oss. Vi er etter syndefallet fremmede for Gud. Synden har gjort oss alle «fremmede for livet i Gud» (Ef 4:18). Men da griper Herren inn. Jesus tok seg av oss. Han har «gjenløst meg, fortapte og fordømte menneske, frikjøpt og frelst meg fra alle synder, fra døden og djevelens makt. Det har han ikke gjort med gull eller sølv, men med sitt hellige og dyrebare blod og sin uskyldige lidelse og død.» (Luther).

Jesus måtte betale en høy pris for å løse oss og kjøpe oss fri fra syndens skyld og dom. Men Gud være takk, han var rede til å betale prisen! Han gikk inn under Guds vrede og dom for at vi skulle få leve under Guds nåde og velsignelse.

I vitners nærvær ble Rut Boas’ hustru. «Samtidig har jeg også vunnet meg moabittkvinnen Rut til min hustru» sier Boas (4:10). Boas forbarmet seg over Rut. For Boas skyld ble hun velsignet og fødte sønnen Obed, som ble far til Isai, Davids far. Og fra Davids slekt kom Jesus Kristus, som har gjort alt for vår frelse. Han har «avgjort saken», som det står om Boas i Rut 3:18 (sv. overs.: «fört saken till sitt slut»). Jesus betalte hele syndeskylden med sitt blod. Han førte saken til sin slutt når han på korset ropte ut: «Det er fullbrakt!» Han har kjøpt deg for at du for evig skulle få være hans brud. Lovet være hans navn!

Skrevet av Göran Holmgren

(Bilde: Maleri av Julius Schnorr von Carlolsfeld)